Tất cả
Phong vk +14 , full set +12 , sét t...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 6
2,000,000đ
Thổ vk +14 , 2 món +14 , 1 món +13...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng cát 4
1,900,000đ
Thổ vk +14 , 1 món +12 , 3 món +11...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng cát 1
1,400,000đ
Thủy vk +14 , 4 món +11 , 2 món +10...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng cát 4
1,650,000đ
Thổ vk +14 . full sét +12 HKG , ct...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 5
1,800,000đ
Thủy vk +14 , 2 món +13 , full set...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
1,800,000đ
Lôi vk +14 , 6 món +12 ( 5 món HKG...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 1
1,400,000đ
Bay gấp e Siêu phẩm giá rẻ top làng...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 1
4,500,000đ
Hỏa vk +12 , full set +12 ( 7 món H...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng cát 6
1,800,000đ
Phong vk HKG +14 , full set +14 HKG...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 7
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng cát 5
5,000,000đ
Phong vk +13 , 6 món +12 ( 5 món tr...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 6
1,100,000đ
Hỏa vk +13 ( đủ đá +14 ) , full set...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 1
1,200,000đ
Lôi vk HKG +14 , 4 món +14 ( 8 món...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 3
3,000,000đ
Thủy vk +14 , 3 món +14 , 1 món +13...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Ll6
2,300,000đ
Hỏa vk +14 , full set +12 ( 4 món H...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Lc5
1,500,000đ
Hỏa vk HKG +14 , full set +12 - 1 m...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 5
2,500,000đ
Phong vk +14 , 2 món +14 , full set...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng cát 1
2,000,000đ
Thổ vk HKG +14 , full set +12 ( 4 m...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
1,500,000đ
Phong vk +14 , 5 món +14 ( 8 món HK...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 7
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Lc1
2,300,000đ
Phong vk +14 , 5 món +14 ( full đồ...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Lc1
2,500,000đ