Tất cả
Thổ vk HKG +15 , giày +15 , full se...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
3,000,000đ
Lôi VK HKG +16 , Giày +15 , full se...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 8
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
5,100,000đ
Thổ full set +12 , 1 món +11 , cải...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 6
500,000đ
Phong vk +14 , 1 món +14 ( sét trái...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 5
1,000,000đ
Thổ vk +12 , 6 món +12 , 3 món +11...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 2
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 3
220,000đ
Vk +12 , 7 món +12 , 2 món +11 , 2...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
250,000đ
Thổ vk +14 , 3 món +14 ( 6 món HKG...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
1,000,000đ
Hỏa vk +12 , quần +12 , +11 , 4 món...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
210,000đ
Phong vk +12 , quần +12 , 2 món +10...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 6
200,000đ
Thổ vk +12 , 1 món +12 , 4 món +10...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Ll1
120,000đ
Thổ vk +12 , 5 món +12 4 món HKG ,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 3
250,000đ
Thổ vk +14 , 1 món +12 , 3 món +11...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng cát 1
800,000đ
Thủy vk +14 , 2 món +12 ( 3 món HKG...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
700,000đ
Thủy vk +12 , 4 món +12 ( 3 mon HKg...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 3
210,000đ
Thủy vk +12 , 2 món +12 4 món HKG ,...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng cát 2
230,000đ
Hỏa vk +13 , 1 món +11 , 4 món +10...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Ll2
270,000đ
Thủy vk vk +12 , full set +8 , ct t...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 2
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 3
120,000đ
full set 12 giá cực rẻ
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 1
400,000đ
Thổ vk +14 . full sét +12 HKG , ct...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 5
800,000đ
Lôi vk +13 , 2 món +12 ( áo HKG ) ,...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
320,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như bán bạc tự động - bán thẻ sohacoin ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/lang-la (click)