Tất cả
Acc rank 6 , có thẻ Vĩnh viễn, 5 mó...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
1,190,000đ
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: LÀNG MÂY 2
120,000đ
5 món hokage
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: LÀNG MÂY 2
120,000đ
dư 12k vàng khóa đập đồ 14 hoặc lê...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
40,000đ
dư 12k vàng khóa đập đồ 14 hoặc lê...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
40,000đ
dư 12k vàng khóa đập đồ 14 hoặc lê...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
40,000đ
dư 12k vàng khóa đập đồ 14 hoặc lê...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
40,000đ
dư 12k vàng khóa đập đồ 14 hoặc lê...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
40,000đ
dư 12k vàng khóa đập đồ 14 hoặc lê...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
40,000đ
dư 12k vàng khóa đập đồ 14 hoặc lê...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
40,000đ
dư 12k vàng khóa đập đồ 14 hoặc lê...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
40,000đ
sách +4
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: LÀNG MÂY 2
120,000đ
dư nhiều vk đập vk14 hoac len ct14
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: LÀNG MÂY 2
30,000đ
dư nhiều vk đập vk14 hoac len ct14
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: LÀNG MÂY 2
30,000đ
dư nhiều vk đập vk14 hoac len ct14
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: LÀNG MÂY 2
30,000đ
dư nhiều vk đập vk14 hoac len ct14
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: LÀNG MÂY 2
30,000đ
dư nhiều vk đập vk14 hoac len ct14
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: LÀNG MÂY 2
30,000đ
dư nhiều vk đập vk14 hoac len ct14
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: LÀNG MÂY 2
30,000đ
sever raikage,dư nhiều vk đập vk14
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
40,000đ
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
40,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như bán bạc tự động - bán thẻ sohacoin ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/lang-la (click)

dịch vụ làng lá