Tất cả
Thổ vk +12 , 4 món +12 , 2 món HKG...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng lá 6
400,000đ
Thổ vk +9 , full set +8 , ct shino...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng lá 1
60,000đ
dao 52 vk12 full12 4mhkg trái ct pa...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 6
850,000đ
gậy 52 top 2 gậy. vk14 2m14 full12...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 6
3,000,000đ
Hỏa vk +12 , giày +12 , full set +8...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng cát 3
280,000đ
Thủy vk +10 , xác 4x , d2 12tr9 bạc...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: làng cát 5
25,000đ
Thổ vk +9 , 8 món +10 , 1 món +8 ,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: làng cát 6
80,000đ
Thổ vk +12 , 5 món +12 ( 4 món HKG...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng lá 2
400,000đ
Phong vk +9 , full set +8 tinh thạc...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng lá 1
70,000đ
Thủy vk +11 , 4 món +8 , còn 1 thẻ...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng lá 1
50,000đ
Thủy vk +12 , full set +8 , cai tra...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng lá 1
200,000đ
Thổ vk +11 , 1 món +10 , full set +...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng lá 1
100,000đ
Hỏa vk +11 , 5 món +10 , full set +...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: làng cát 4
120,000đ
Thổ vk +10 , 1 món 10 . 1 món 9 , f...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng lá 2
70,000đ
Thủy vk +8 , 6 món +8 , dư 2v8 , 1v...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng làng 1
25,000đ
Hỏa vk +12 , 5 món +12 ( 4 món HKG...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng lá 3
250,000đ
Thổ vk +14 , 2 món +14 , 1 món +13...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: làng cát 4
2,300,000đ
Hỏa vk +11 . full set +8 , giày +10...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng lá 5
90,000đ
Vk +12 , 7 món +12 , 2 món +11 , 2...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng lá 2
450,000đ
Thổ vk +9 , 2 món 9 , 3 món +8 , ct...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: làng lá 2
50,000đ