Tất cả
Dame trâu, acc full chế có 2 món 9p...
Máy Chủ: Nhân Giới
Class: Kỵ Sĩ
Cấp Độ: 41
Sever: Romos
170,000đ
vk 10 chế
Máy Chủ: Nhân Giới
Class: Xạ Thủ
Cấp Độ: 39
Sever: Teran
70,000đ