#355550

Dấu Ấn Rồng

Máy Chủ: Nhân Giới

Class: Pháp Sư

Cấp Độ: 46

Sever: teran

Cấp Vũ Khí: 12

Nổi bật: trái 3 món 4x chế, phải full chế 3x, vk +12 4x chế, dư 2k1 tt + 2k6 vàng khóa tha hồ phá

100,000 ATM
166,667 CARD
Nạp thẻ cào

Máy Chủ: Nhân Giới

Class: Pháp Sư

Cấp Độ: 46

Sever: teran

Cấp Vũ Khí: 12

Nổi bật: trái 3 món 4x chế, phải full chế 3x, vk +12 4x chế, dư 2k1 tt + 2k6 vàng khóa tha hồ phá

Tài khoản liên quan