#312944

Dấu Ấn Rồng

Máy Chủ: Nhân Giới

Class: Kỵ Sĩ

Cấp Độ: 41

Sever: Romos

Cấp Vũ Khí: 11

Nổi bật: Dame trâu, acc full chế có 2 món 9pt

170,000 ATM
283,333 CARD

Máy Chủ: Nhân Giới

Class: Kỵ Sĩ

Cấp Độ: 41

Sever: Romos

Cấp Vũ Khí: 11

Nổi bật: Dame trâu, acc full chế có 2 món 9pt

Tài khoản liên quan