Tất cả
Bang chủ, tặng kèm 700 viên đá 1 đậ...
Phái: Trúc Lâm Tự
Vũ khí: 5*
Tên NV: minato
Cấp Độ: 80
380,000đ
Có ấn cam ngon
Phái: Ma Chu Cốc
Vũ khí: 1*
Tên NV: o0osoicai
Cấp Độ: 65
65,000đ
Còn 234 đá 1, gần 1m xu
Phái: Hỏa Long Bang
Vũ khí: 1*
Tên NV: o0osoicon
Cấp Độ: 66
50,000đ
Thủy Liên Viện lever 71 ngon
Phái: Vô cực đao
Vũ khí: Phi Nhạn Kiếm cam
Tên NV: adddd2
Cấp Độ: 71
160,000đ
Vô Cực Đao lever 71 ngon
Phái: Vô cực đao
Vũ khí: Phi Nhạn Kiếm 2 sao
Tên NV: aaaadddd
Cấp Độ: 71
160,000đ
Thủy Liên Viện lever 76 vũ khí vip...
Phái: Thủy Liên Viện
Vũ khí: Tăng Thiên Kiếm 3 sao
Tên NV: cobebandam
Cấp Độ: 76
240,000đ
Thủy Liên Viện lever 68 giá rẻ
Phái: Thủy Liên Viện
Vũ khí: Thanh Diệp Kiếm
Tên NV: 1cutoi
Cấp Độ: 68
80,000đ
Thủy Liên Viện lever 66 giá rẻ
Phái: Thủy Liên Viện
Vũ khí: Thanh Diệp Kiếm
Tên NV: 2cutoi
Cấp Độ: 66
80,000đ
Thủy Liên Viện lever 67 giá rẻ
Phái: Thủy Liên Viện
Vũ khí: Thanh Diệp Kiếm
Tên NV: 3cutoi
Cấp Độ: 67
80,000đ
Thủy Liên Viện lever 66 giá rẻ
Phái: Thủy Liên Viện
Vũ khí: Tâm Hằng Kiếm
Tên NV: 4cutoi
Cấp Độ: 66
80,000đ
Thủy Liên Viện lever 66 giá rẻ
Phái: Thủy Liên Viện
Vũ khí: Thanh Diệp Kiếm
Tên NV: 5cutoi
Cấp Độ: 66
80,000đ
Thủy Liên Viện lever 66 giá rẻ
Phái: Thủy Liên Viện
Vũ khí: Thanh Diệp Kiếm
Tên NV: 6cutoi
Cấp Độ: 66
80,000đ
Thủy Liên Viện lever 66 giá rẻ
Phái: Thủy Liên Viện
Vũ khí: Tâm Hằng Kiếm
Tên NV: 7cutoi
Cấp Độ: 66
80,000đ
Thủy Liên Viện lever 67 giá rẻ
Phái: Thủy Liên Viện
Vũ khí: Thanh Diệp Kiếm
Tên NV: 8cutoi
Cấp Độ: 67
80,000đ
Thủy Liên Viện lever 65 giá rẻ
Phái: Thủy Liên Viện
Vũ khí: Thanh Diệp Kiếm
Tên NV: 10cutoi
Cấp Độ: 65
80,000đ
Thủy Liên Viện lever 65 giá rẻ
Phái: Thủy Liên Viện
Vũ khí: Thiên Quang Kiếm
Tên NV: 9cutoi
Cấp Độ: 64
80,000đ